usnesení - zastavení odvolacího řízení „D35 Džbánov – Litomyšl"

USNESENÍ
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 89 odst. 1 a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve spojení s ust. § 178 správního řádu a ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, rozhodl podle ust. § 91 odst. 3 správního řádu v řízení o odvolání spolku Živé Kornice, z.s., IČO 22815082, se sídlem Litomyšl, Kornice 10, zastoupeného advokátem Mgr. Vítězslavem Dohnalem, Advokátní kancelář Dohnal  Bernard, s.r.o., IČO 01825666, se sídlem Tábor, Klokotská 103/13, ze dne 3.1.2020 (doplněném dne 14.1.2020), do rozhodnutí Městského úřadu Litomyšl, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 13.12.2019, č.j. MěÚ Litomyšl 105592/2019, sp. zn. SZ MěÚ Litomyšl 80040/2017, t a k t o :
Odvolací řízení vedené před Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem majetkovým, stavebního řádu a investic, oddělením stavebního řádu (dále jen „odvolací orgán“), pod sp. zn. SpKrÚ 29540/2021, ve věci odvolání spolku Živé Kornice, z.s., IČO 22815082, se sídlem Litomyšl, Kornice 10 (dále jen „odvolatel“)......rozhodnutí Městského úřadu Litomyšl, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 13.12.2019, č.j. MěÚ Litomyšl 105592/2019, sp. zn. SZ MěÚ Litomyšl 80040/2017, kterým byla umístěna stavba „D35 Džbánov – Litomyšl“, na pozemcích parc. č. 423/1 (orná půda).......

se zastavuje

neboť odvolatel vzal písemností ze dne 22.3.2021, Krajskému úřadu Pardubického kraje doručenou téhož dne, tj. 22.3.2021, podané odvolání ze dne 3.1.2020 v celém rozsahu zpět.