veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání
AKTUALIZACE Č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, jako příslušný orgán podle § 7 odst. 1 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,
o z n a m u j e,
že Zastupitelstvo Pardubického kraje, příslušné podle § 7 odst. 2 stavebního zákona, vydalo
usnesením č. Z/511/20 ze dne 25. 8. 2020, v souladu s § 36 odst. 4 stavebního zákona a s § 171
až 174 správního řádu formou opatření obecné povahy, Aktualizaci č. 3 Zásad územního
rozvoje Pardubického kraje.
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) a Úplné znění ZÚR
Pk po vydání Aktualizace č. 3 jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz, v sekci Regionální rozvoj Investice – Odbor
rozvoje – Územní plánování, na adrese:
https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-pk
V souladu s § 42c stavebního zákona nabývá Aktualizace č. 3 ZÚR Pk účinnosti dnem doručení
aktualizace a úplného znění po této aktualizaci veřejnou vyhláškou.
Aktualizace č. 3 ZÚR Pk a Úplné znění ZÚR Pk po vydání Aktualizace č. 3 jsou k nahlédnutí
v listinné podobě na odboru rozvoje, oddělení územního plánování Krajského úřadu Pardubického
kraje.

PřílohaVelikost
PDF icon verejna_vyhl_vydani_a3zurpk.pdf392.54 KB