Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů vydává:
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015.