veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - úprava provozu

V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v u j e
přechodnou úpravu provozu
změna termínu (pro práce konané ve II. a IV. etapě stavby)

na silnici I. třídy č. 35 v km 148,300 – 152,774 úsek Hrušová – Řídký, na silnici II. třídy č. 317 Sedliště, Bohuňovice, na silnici III. třídy č. 03528 Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, a to umístěním světelného signalizačního zařízení a přechodného dopravního značení dle příloh Situace dopravně – inženýrských opatření I/35 Hrušová – Řídký, obnova živičného krytu II. etapa 0,708 – 1,000 a IV. etapa 2,535 – 4,474 a Situace - doplnění mosty které jsou nedílnou součástí této veřejné vyhlášky, za následujících podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: II. etapa:

původní termín: od 10.05.2021 do 31.05.2021
nový termín: od 10.05.2021 do 27.06.2021

Důvod přechodné úpravy provozu: označení uzavírky a objízdné trasy z důvodu realizace stavby: „I/35 Hrušová – Řídký, OŽK“
II. Etapa:
Km stavby 0,708 – 1,000, frézování tl. 120 mm, pokládka ložné a obrusné vrstvy, silniční provoz bude veden kyvadlově po volné polovině vozovky a řízen v pracovní době Po – Pá pracovníky stavby, o víkendu a mimo pracovní dobu světelným signalizačním zařízením
IV. Etapa:
Km stavby 2,535 – 4,474, frézování tl. 120 mm, pokládka ložné a obrusné vrstvy, výměna mostních závěrů, silniční provoz ve směru Vysoké Mýto – Litomyšl bude zachován, provoz ve směru Litomyšl – Vysoké Mýto bude veden po objízdné trase I/35 – II317 Sedliště, Bohuňovice – III/03528