veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - úprava provozu

V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu
na silnici I. třídy č. 35 v km 148,300 – 152,774 úsek Hrušová – Řídký, na silnici II. třídy č. 317 Sedliště, Bohuňovice, na silnici III. třídy č. 03528 Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, na silnici III. třídy č. 3179 České Heřmanice, Tisová, Hrušová, a to umístěním světelného signalizačního zařízení a přechodného dopravního značení dle příloh Situace dopravně – inženýrských opatření I/35 Hrušová – Řídký, obnova živičného krytu I. etapa 0,000 – 0708, II. etapa 0,708 – 1,000, III. etapa 1,000 – 2,535 a IV. etapa 2,535 – 4,474, které jsou nedílnou součástí této veřejné vyhlášky, za následujících podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy:

I. etapa: od 06.04.2021 do 09.05.2021
II. etapa: od 10.05.2021 do 31.05.2021
III. etapa: od 01.06.2021 do 22.06.2021
IV. etapa: od 06.04.2021 do 31.05.2021

 

PřílohaVelikost
PDF icon 23353stanovenipupdozboshrusovaridky.pdf267.88 KB