veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby D35

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.11.2017 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, které zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova č.p. 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu - rozhodnutí o umístění staby D35 Džbánov - Litomyšl