veřejná vyhláška - sdělení s podklady před vydáním rozhodnutí D35 Džbánov – Litomyšl

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic, ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vede stavební řízení pro stavbu
„D35 Džbánov – Litomyšl“,
a to na základě žádosti, kterou dne 12.10.2022 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupené na základě plné moci společností AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, IČO: 45306605 (dále jen „stavebník“).