veřejná vyhláška - seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic, ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vede společné řízení pro stavbu „D35 3507 Litomyšl – Janov“, a to na základě žádosti, kterou dne 19.12.2022 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupené na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 530 02 Liberec, IČ: 48266230 (dále jen „stavebník“).
Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.