výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků - 1.8.2021

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. Obecní
úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední
desce, a to po celou dobu až do obdržení dalšího aktualizovaného seznamu nemovitostí
s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje
o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 2. 2021, které
se nacházejí na území Vaší obce. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným
vlastníkem, zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:
https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-up-hra...
v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude nadále pravidelně pololetně
aktualizován.

Přílohy: Seznam nemovitostí