knihovní řád

Knihovní řád
V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny Bohuňovice schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. xxxx a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/ vydávám tento knihovní řád:
 
Čl. 1
Poslání a činnosti knihovny
Obecní knihovna Bohuňovice je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/ a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby 
1. Obecní knihovna Bohuňovice poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, že jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

  • výpůjční služby
  • meziknihovní výpůjční služby
  • informace z oblasti veřejné správy
  • informační služby, mezi nimi zvláště informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
  • přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím)
  • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

2. Služby uvedené v odstavci 1 poskytuje půjčovna pro děti a dospělé.
3. Čtenářský poplatek za kalendářní rok je 20,- Kč u dospělých čtenářů. Děti, studenti a důchodci platí Kč 10,- Kč.
4. Při výpůjčce je čtenář povinen bezpodmínečně dodržet termín vrácení.
 
Čl. 3
Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů
1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovnicí podle osobních dokladů. Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemné přihlášky a písemného souhlasu rodičů. Každý čtenář obdrží čtenářský průkaz, prostřednictvím kterého je prováděno vracení a půjčování knih. Nemá-li čtenář čtenářský průkaz s sebou, knihovnice není povinna jej obsloužit. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4. Čtenáři jsou povinni se řídit Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovnice. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek, kouření v prostoru knihovny je zakázáno. Dále jsou čtenáři povinni ukládat knihy a časopisy na vyhrazená místa, dbát na abecední řazení knih ve volném výběru a šetrně zacházet s počítači a ostatními čtenářskými pomůckami.
5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Není však zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a má povinnost vše nahradit dle platných předpisů.
 
Čl. 4
Podmínky půjčování 
1. Knihy, časopisy z fondu knihovny určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat registrovaní čtenáři, o zapůjčení knihy rozhoduje knihovnice.
2. Výpůjční doba je na 4 týdny. Nežádá-li vypůjčenou knihu jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem prodloužena, nejvíce však 3x.
3. Žádá-li čtenář publikace, která je vypůjčena jinému čtenáři, může si materiál rezervovat. Jakmile je publikace vrácena, uvědomí knihovnice žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůty.
4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny může využít meziknihovní výpůjční služby, čtenář je povinen dodržet výpůjční lhůty stanovené půjčující knihovnou. Čtenář hradí poplatek za poštovné ve výši Kč 50,- Kč.
5. Čtenář nesmí vypůjčení knihy půjčovat jiným osobám a zodpovídá a ručí za ni po celou výpůjční dobu. Je povinen vrátit publikace v takovém stavu, jak je převzal.
6. Čtenář si musí ve vlastním zájmu prohlédnout při půjčování knihy a případné poškození ohlásit knihovnici, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno pro vracení.
 
Čl. 5
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod 
1. Pokud nevrátí čtenář publikace ve stanovené výpůjční lhůtě, účtuje knihovna upomínací poplatky:

  1. upomínka (po uplynutí výpůjční lhůty, není písemná)  Kč 5,- Kč
  2. upomínka                                                              Kč 10,- Kč
  3. upomínka                                                              Kč 20,- Kč
  4. upomínka                                                              Kč 50,- Kč

Nevrátí-li čtenář vypůjčení materiály ani po upomenutí, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
2. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu školy uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se škoda týká jen její části.
5. Za poškození číselného kódu v knize se platí Kč 10,- Kč.
6. Za vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se platí poplatek 10,- Kč.
7. Do vyřešení způsobu nahrazené ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Výjimku z knihovního řádu povoluje knihovnice Obecní knihovny Bohuňovice.
2. Tento knihovní řád platí od 1. ledna 2012 na dobu neurčitou.
  
....................                                                 ...................
Jaromír Gregor                                                Irena Vilčková
Starosta obce Bohuňovice                                Knihovnice ObKn Bohuňovice