veřejné zasedání zastupitelstva - 15. 10. 2020

Obec Bohuňovice oznamuje veřejné zasedání zastupitelstva, která se bude konat 15. 10. 2020 od 18:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20201015_program.pdf37 KB

upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - podzim 2020

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

PřílohaVelikost
PDF icon image240920183516.pdf522.15 KB

rozpočtové opatření č. 9/2020

Rozpočtové opatření č. 9/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_09.pdf61.61 KB

veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu obce Sedliště

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh územního plánu Sedliště a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi.

PřílohaVelikost
PDF icon qdatovka_dx8468_2017-82043.pdf288.28 KB

oznámení o době a konání voleb - volby ZPK 2020

O Z N Á M E N Í o době a konání voleb


Starosta obce Bohuňovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:


1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční dne 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova obecního úřadu v Bohuňovicích č.p. 13 a volební místnost je kancelář obecního úřadu.

PřílohaVelikost
PDF icon informace_miste_a_dobe_konani_voleb.pdf78.41 KB

veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání
AKTUALIZACE Č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, jako příslušný orgán podle § 7 odst. 1 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,
o z n a m u j e,
že Zastupitelstvo Pardubického kraje, příslušné podle § 7 odst. 2 stavebního zákona, vydalo

PřílohaVelikost
PDF icon verejna_vyhl_vydani_a3zurpk.pdf392.54 KB

rozpočtové opatření č. 8/2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_08.pdf57.16 KB

výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků - 1.8.2020

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup

jmenování zapisovatele - volby do ZPK 2020

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Bohuňovice pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020.

PřílohaVelikost
PDF icon jmenovani_zapisovatele_ovk.pdf79.98 KB

informace volebním stranám - volby do ZPK 2020

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Bohuňovice pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020.

PřílohaVelikost
PDF icon informace_volebnim_stranam.pdf100.54 KB

veřejná vyhláška - MZE - opatření obecné povahy - kůrovec II

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY II
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

opatření obecné povahy

PřílohaVelikost
PDF icon 33784_2020_mze_16212.pdf658.09 KB

zápis ze zasedání zastupitelstva - 30. 7. 2020

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30. července 2020.

Přílohou:

- Rozpočtové opatření č. 6/2020

rozpočtové opatření č. 7/2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2020_07.pdf54.46 KB

stanovení počtu členů okrskové volební komise - volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 ve volebním okrsku č. 1 v počtu: 3 členi + 1 zapisovatel.

veřejné zasedání zastupitelstva - 30. 7. 2020

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 30. 7. 2020 od 18:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20200730_program.pdf28.15 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS