vyhlášky

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy ZOD Sedliště

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - ZOD Sedliště - Rekonstrukce hnojiště v obci Bohuňovice.

PřílohaVelikost
PDF icon tobkova_s_2016-05-06-1.pdf51.54 KB

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2016

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2016

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Na silnicích II. a III. třídy, a rovněž na místních komunikacích ve správním obvodu MěÚ Litomyšl, budou pro označení pracovních míst při provádění údržbových prací (vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení a práce na dalších součástech pozemních komunikací) rozmístěny přenosné svislé dopravní značky a přenosné dopravní zařízení dle grafických příloh.

Platnost stanovení od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2017.

veřejná vyhláška - rekonstrukce hnojiště v obci Bohuňovice

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - ZOD Sedliště - rekonstrukce hnojiště.

PřílohaVelikost
PDF icon tobkova_s_2016-04-04_1.pdf58.63 KB

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů vydává:
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Bohuňovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohuňovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

PřílohaVelikost
PDF icon vyhlaska_1_2015_o_mistnim_poplatku.pdf.pdf61.83 KB

zápis ze zasedání 2. 4. 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 2. dubna 2015. Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za rok 2014.

Stránky

Přihlásit se k odběru vyhlášky