vyhlášky

veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - úprava provozu

V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v u j e

PřílohaVelikost
PDF icon 23353stanovenipupdozboshrusovaridky.pdf267.88 KB

veřejná vyhláška - Vyrozumnění o podaných odvolání - D35

veřejná vyhláška - Vyrozumnění o podaných odvoláních - Dálnice "D35 Litomyšl - Janov , I. etapa"

PřílohaVelikost
PDF icon vyrozumeni1_o_odvolani.pdf7.42 MB

veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Umístění stavby D35

veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby: Dálnice "D35 Litomyšl - Janov , I. etapa"

PřílohaVelikost
PDF icon vyhlaska_umisteni_d35.pdf9.47 MB

veřejná vyhláška - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí - umístění stavby D35

veřejná vyhláška - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí - umístění stavby D35

PřílohaVelikost
PDF icon image051120181337.pdf398.89 KB

veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu obce Sedliště

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh územního plánu Sedliště a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi.

PřílohaVelikost
PDF icon qdatovka_dx8468_2017-82043.pdf288.28 KB

veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání
AKTUALIZACE Č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, jako příslušný orgán podle § 7 odst. 1 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,
o z n a m u j e,
že Zastupitelstvo Pardubického kraje, příslušné podle § 7 odst. 2 stavebního zákona, vydalo

PřílohaVelikost
PDF icon verejna_vyhl_vydani_a3zurpk.pdf392.54 KB

veřejná vyhláška - MZE - opatření obecné povahy - kůrovec II

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY II
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

opatření obecné povahy

PřílohaVelikost
PDF icon 33784_2020_mze_16212.pdf658.09 KB

veřejná vyhláška - MZE - opatření obecné povahy - kůrovec I

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

opatření obecné povahy,

PřílohaVelikost
PDF icon 17110_2020-mze-16212.pdf259.24 KB

veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že územní rozhodnutí o umístění stavby
D35 Džbánov - Litomyšl č.j. MěÚ Litomyšl 105592/2019 (sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl 80040/2017), jejímž adresátem jsou osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich:

PřílohaVelikost
PDF icon 2017-80040.pdf364.82 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru vyhlášky